Disclaimer

Algemene voorwaarden voor de website van Haras Des Rosiers

De site www.harasdesrosiers.be is toegankelijk via internet en staat open voor elke gebruiker van dit netwerk. De site wordt uitgegeven door Haras Des Rosiers, gevestigd te Chemin du Petit Gendarme 1A, 1400 Nivelles, België .

Het surfen op deze site is onderworpen aan de geldende reglementering en de onderstaande gebruiksvoorwaarden.

Door deze website verder te raadplegen, geeft u te kennen akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden. Voor het gebruik van de website geldt de recentste versie van de algemene voorwaarden die op dat moment op de website beschikbaar zijn.

 1. De inhoud van deze website is louter informatief en vormt in geen geval een commercieel aanbod.

  De op deze website verstrekte informatie en gegevens zijn niet bestemd ter vervanging van de kennis en deskundigheid van de gebruiker.

 2. Haras Des Rosiers zal alle nodige voorzorgen nemen om de vertrouwelijkheid van de via haar website verzamelde persoonlijke gegevens te bewaren.

  De persoonlijke gegevens die u eventueel op de website meedeelt, worden verwerkt overeenkomstig de wet van 8 december 1992 en de Algemene Verordening Gegevensbescherming*. Raadpleeg ons Privacybeleid voor meer informatie over dit onderwerp.

 3. De gebruiker van de website moet zich ervan bewust zijn dat internet geen optimaal beveiligd medium is en dat een volledige bescherming van de privésfeer niet kan worden gewaarborgd. Dat betekent dan ook dat Haras Des Rosiers in geen geval aansprakelijk kan worden gesteld voor de eventuele schade die een gebruiker van de website kan ondervinden door de intoetsing van vertrouwelijke of gevoelige gegevens.

  De gebruikers erkennen over voldoende ervaring te beschikken met betrekking tot het gebruik van internet en de elektronische communicatiefuncties die daaraan gekoppeld zijn.

  De diensten op afstand kunnen worden onderbroken wegens controle, onderhoud, overbelasting en meer algemeen elk geval van overmacht buiten de wil van Haras Des Rosiers.

  De gebruikers van de website van Haras Des Rosiers moeten nagaan of hun navigatiesoftware compatibel is met de website van Haras Des Rosiers.

  De aansprakelijkheid van Haras Des Rosiers, zoals beschreven in punt 4 hierna, kan alleen worden ingeroepen voor feiten die uitsluitend te wijten zijn aan een systeem dat effectief door Haras Des Rosiers wordt gecontroleerd, dus met uitsluiting van alle feiten die hun oorsprong upstream of downstream van de website van Haras Des Rosiers vinden, zoals de toegang tot het internet.

 4. Haras Des Rosiers verbindt zich ertoe alle redelijke middelen waarover zij beschikt in te zetten om de gebruikers een optimaal gebruik van de voorgestelde diensten te bieden. Dat betekent dat Haras Des Rosiers enkel tot een middelenverbintenis is gehouden, en zeker niet tot een resultaatsverbintenis.

  De aansprakelijkheid van Haras Des Rosiers kan enkel in geval van bedrog of grove fout worden ingeroepen.

  Haras Des Rosiers kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van omstandigheden buiten haar wil om, waaronder stakingen, lock-outs, oorlogen, slechte weersomstandigheden enz., defecten in de computersystemen of communicatiemiddelen of van alle andere gebeurtenissen die het gevolg zijn van overmacht.

  De gebruikers aanvaarden de volle verantwoordelijkheid voor de verrichtingen die ze zelf in gang zetten en voor de gevolgen ervan. Ze kunnen hier in geen geval de verantwoordelijkheid van Haras Des Rosiers voor inroepen. Bovendien kunnen ze Haras Des Rosiers evenmin aansprakelijk stellen voor de inlichtingen, informatie of commentaar van welke aard ook die gehaald werd uit of afkomstig is van de website van Haras Des Rosiers.

  Via deze website wil Haras Des Rosiers correcte en geactualiseerde informatie ter beschikking stellen. Bijgevolg behoudt ze zich het recht voor de inhoud van deze website te allen tijde te wijzigen. Haras Des Rosiers kan echter in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de schade als gevolg van via de website meegedeelde onjuiste, onvolledige of niet-geactualiseerde informatie.

  De gebruikers van de website van Haras Des Rosiers verbinden zich ertoe de integriteit en werking van de site nooit in het gedrang te zullen brengen.

 5. Haras Des Rosiers is niet bevoegd om controle of toezicht uit te oefenen op de aanmaak van links naar externe websites en de inhoud ervan, ongeacht of die websites al dan niet van commerciële aard zijn.

  De eigenaars van de websites die via de site van Haras Des Rosiers worden geraadpleegd, zijn alleen aansprakelijk voor de naleving van alle reglementeringen die van toepassing zijn in het kader van online aangeboden producten en diensten, en met name voor de naleving van de wetten en reglementen inzake verkoop op afstand, bescherming van de consument, bedrieglijke of misleidende reclame, prijzen, conformiteit van de producten enz.

  De gebruiker aanvaardt dan ook dat zijn keuze om via een hypertekstlink naar een andere website te surfen, volledig op eigen risico gebeurt.

  Bijgevolg kan Haras Des Rosiers in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de rechtstreekse of onrechtstreekse schade als gevolg van de toegang tot een website via een hypertekstlink.

 6. De inhoud en de voorstelling van de website "https://www.harasdesrosiers.be" (vaste of automatisch aangemaakte HTML- of Flash-pagina’s, beeldbestanden, geluiden, video’s, merken, logo’s enz.) worden beschermd door intellectuele rechten waarvan Haras Des Rosiers de houder is, tenzij anders vermeld.

  De gegevensbank van Haras Des Rosiers wordt beschermd door het Wetboek van economisch recht. Als producent van de databank heeft Haras Des Rosiers het recht de opvraging of het hergebruik van een substantieel deel van de databank te verbieden.

  De gebruikers verbinden zich ertoe de op de website van Haras Des Rosiers beschikbare informatie en gegevens enkel voor persoonlijk gebruik te benutten. Ze verbinden zich ertoe deze informatie en gegevens op geen enkele wijze rechtstreeks of onrechtstreeks te exploiteren. Ze ontzeggen zich met name elke reproductie, aanpassing, wijziging of mededeling, in welke vorm en via welk middel ook, zelfs kosteloos, en elke reconstructie, op grond van de verkregen informatie en gegevens, van nieuwe bestanden, databanken en andere documenten, tenzij ze daartoe vooraf de uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Haras Des Rosiers hebben verkregen.

  De handelsmerken en logo's op deze website zijn eigendom van Haras Des Rosiers, haar dochtermaatschappijen of haar deelnemingen. De informatie op deze site mag in geen geval worden opgevat als een licentie of vergunning voor om het even welk gebruik van de handelsmerken. Daarvoor moet immers de voorafgaande, uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Haras Des Rosiers worden verkregen. Een ongepast gebruik van voormelde merken is strikt verboden. Haras Des Rosiers maakt aanspraak op haar intellectuele eigendomsrechten in de hele wereld, overeenkomstig alle toepasselijke wetten.

 7. De voorstelling van een pagina van deze website in een kader dat niet aan Haras Des Rosiers toebehoort (via de zogenaamde "framing"-techniek) en de inlassing van een aan de vennootschap toebehorende pagina in een pagina die niet aan Haras Des Rosiers toebehoort (via de zogenaamde "online linking"-techniek) zijn verboden.

  Haras Des Rosiers kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de rechtstreekse of onrechtstreekse schade als gevolg van het gebruik van haar website of van andere websites die ermee gelinkt zijn.

  Haras Des Rosiers legt enkel links naar websites waarvoor zij toestemming heeft gevraagd en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de links die door anderen naar haar website worden gelegd.

 8. Op deze algemene voorwaarden is het Belgische recht van toepassing. Alleen de rechtbanken van Brussel zijn bevoegd voor geschillen over de website, de inhoud en het gebruik ervan.

*Verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (Algemene Verordening Gegevensbescherming of 'AVG').